عوارض خروج از کشور

تعرفه عوارض خروج از کشور

اخبار مهاجرت

عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشوردر سال 99، برای سفر اول از 220 هزار تومان به 264 هزار تومان افزایش یافته است.

عوارض خروج از کشور برای سفرهای دوم نیز به میزان 50 درصد (396 هزار تومان) و سفر سوم و بیشتر 100 درصد (528 هزار تومان) افزایش می‌یابد.

عوارض خروج از کشور مسافران در سال 98 مبلغ 220 هزار تومان برای سفر اول، 330 هزار تومان برای سفر دوم و 440 هزار تومان برای سفرهای سوم و بیشتر بود.