درآمد مهندسین در استرالیا

اخبار مهاجرت

حقوق سالیانه مهندسان در استرالیا

مطالعه ای نشان داده که استرالیا برای ادامه رشد اقتصادی خود به مهندسان بیشتری در تمام زمینه ها نیاز دارد.

 

حقوق سالیانه مهندسین به تفکیک هر رشته

🔺 مهندس برق : 119000 دلار

🔺 مهندس الکترونیک : 123000 دلار

🔺 مهندس مکانیک : 141000 دلار

🔺 مهندس عمران : 133000 دلار

🔺 مهندس سیستم : 113000 دلار