info@artaapplyabroad.com

PHONE

02128421819

09910026784

artaapply

artaapplyabroad

پیگیری پرونده

صدور دعوتنامه استان ساسکاچوان

عنوان را به انگلیسی وارد کنید
0 دیدگاه
موضوع این نوشته را وارد کنید
دراوهای ساسکاچوان

دراوهای برنامه استانی ساسکاچوان

دور جدید دراو برنامه استان ساسکاچوان در تاریخ 8 ژوئن 2023 انجام شد

اطلاعات دور جدید به شرح زیر می باشد:

* کتگوری OID : تعداد دعوتنامه 232 و حداقل امتیاز 69

* کتگوری EE: تعداد دعوتنامه 268 و حداقل امتیاز 69

ناک های انتخاب شده در این دراو در استریم OID و EE:

11202, 12013, 12102, 13201, 21301, 21310, 21321, 21399, 22100, 22111, 22212, 22301, 22302, 41402, 70012, 72106, 90010, 92012

دور جدید دراو برنامه استان ساسکاچوان در تاریخ 18 می 2023 انجام شد

اطلاعات دور جدید به شرح زیر می باشد:

* کتگوری OID : تعداد دعوتنامه 260 و حداقل امتیاز 67

* کتگوری EE: تعداد دعوتنامه 784 و حداقل امتیاز 67

ناک های انتخاب شده در این دراو در استریم OID و EE:

13201, 21203, 21211,21220, 21221, 21223, 21230, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221,31203, 31202, 31220, 32112, 32122, 32123, 41301, 62100, 70012, 72100, 72106,72201, 72400, 72401, 72410, 82030, 92100

دور جدید دراو برنامه استان ساسکاچوان در تاریخ 3 می 2023 انجام شد

اطلاعات دور جدید به شرح زیر می باشد:

* کتگوری OID : تعداد دعوتنامه 293 و حداقل امتیاز 68

* کتگوری EE: تعداد دعوتنامه 739 و حداقل امتیاز 68

ناک های انتخاب شده در این دراو در استریم OID و EE:

13201, 21203, 21211, 21220, 21221, 21223, 21230, 21232, 21233, 21234, 21301,21321, 22220, 22221, 31203, 32102, 32120, 32121, 32122, 32123, 41301, 62100, 70012, 72024, 72100, 72106, 72201, 72400, 72401, 72410, 82030, 92100

دور جدید دراو برنامه استان ساسکاچوان در تاریخ 20 آپریل 2023 انجام شد

اطلاعات دور جدید به شرح زیر می باشد:

* کتگوری OID : تعداد دعوتنامه 444 و حداقل امتیاز 69

* کتگوری EE: تعداد دعوتنامه 623 و حداقل امتیاز 69

ناک های انتخاب شده در این دراو در استریم OID و EE:

13021, 20012, 21203, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233,21234 21301, 31203, 31220, 31221, 31222, 32123, 41301, 62100, 70012 72024,
72100, 72106,72201, 72310, 72400, 72401, 72410, 73102, 82030, 92100

دور جدید دراو برنامه استان ساسکاچوان در تاریخ 23 مارچ 2023 انجام شد

اطلاعات دور جدید به شرح زیر می باشد:

* کتگوری OID : تعداد دعوتنامه 312 و حداقل امتیاز 82

* کتگوری EE: تعداد دعوتنامه 184 و حداقل امتیاز 82

ناک های انتخاب شده در این دراو در استریم OID و EE:

00012 , 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 10030, 11102,11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12101, 12102, 12103, 12200,12200, 12202, 13100, 13110, 13111, 13112, 20010, 20012, 21101, 21112, 21120, 21203, 21210, 21220, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21311, 21322, 22100, 22101, 22110, 22212, 22220, 22221, 22222, 22232, 22300, 22301, 22303, 22310, 32102, 32112, 32120, 33101, 33102, 40020, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41404, 41406, 42202, 43100, 60010, 60020, 60030, 62022, 62024, 62100, 62101, 62200, 63102, 63200, 63202, 70010, 70012, 70020, 72401, 72410, 73201, 73401, 80020, 82030, 82031, 90010, 92011, 92012, 92100, 93101

دور جدید دراو برنامه استان ساسکاچوان در تاریخ 16 فوریه انجام شد

اطلاعات دور جدید به شرح زیر می باشد:

* کتگوری OID : تعداد دعوتنامه 243 و حداقل امتیاز 84

* کتگوری EE: تعداد دعوتنامه 177 و حداقل امتیاز 84

ناک های انتخاب شده در این دراو در استریم OID و EE:

00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 11101, 11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12100, 12101, 12102, 12111, 12200, 13100, 13101, 13102, 13110, 13111, 13112, 20010, 20012, 21101, 21110, 21120, 21200, 21210, 21211, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21320, 21399, 22100, 22101, 22110, 22111, 22211, 22220, 22221, 22222, 22232, 22300, 22301, 22310, 31200, 31203, 32120, 33101, 33103, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 42202, 42203, 43100, 43109, 60010, 60030, 60031, 60040, 62022, 62024, 62029, 62100, 62101, 63102, 63200, 70010, 70012, 72014, 72021, 72106, 72200, 73209, 80010, 80020, 82021, 82030, 90010, 92011, 92012, 92100, 93101

 

دور جدید دراو برنامه استان ساسکاچوان در تاریخ 21 دسامبر انجام شد

اطلاعات دور جدید به شرح زیر می باشد:

* کتگوری OID : تعداد دعوتنامه 315 و حداقل امتیاز 80

* کتگوری EE: تعداد دعوتنامه 153 و حداقل امتیاز 80

ناک های انتخاب شده در این دراو در استریم OID و EE:

00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 11101, 11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12100, 12101, 12102, 12111, 12200, 13100, 13101, 13102, 13110, 13111, 13112, 20010, 20012, 21101, 21110, 21120, 21200, 21210, 21211, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21320, 21399, 22100, 22101, 22110, 22111, 22211, 22220, 22221, 22222, 22232, 22300, 22301, 22310, 31200, 31203, 32120, 33101, 33103, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 42202, 42203, 43100, 43109, 60010, 60030, 60031, 60040, 62022, 62024, 62029, 62100, 62101, 63102, 63200, 70010, 70012, 72014, 72021, 72106, 72200, 73209, 80010, 80020, 82021, 82030, 90010, 92011, 92012, 92100, 93101

دور جدید دراو برنامه استان ساسکاچوان در تاریخ 15 دسامبر انجام شد

اطلاعات دور جدید به شرح زیر می باشد:

* کتگوری OID : تعداد دعوتنامه 285 و حداقل امتیاز 82

* کتگوری EE: تعداد دعوتنامه 348 و حداقل امتیاز 82

ناک های انتخاب شده در این دراو در استریم OID و EE:

در آخرین تغییرات سیستم مهاجرتی کانادا شماره ناک ها از چهار رقم به پنج رقم افزایش پیدا کرده است، به طور مثال ناک 0911 به ناک 90010 تغییر پیدا کرده است.

00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12100, 12101, 12102, 12111, 12113, 12200, 13100, 13101, 13110, 13111, 13112, 20010, 20011, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21200, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21321, 21322, 21331, 21399, 22101, 22110, 22111, 22211, 22212, 22213, 22220, 22221, 22222, 22230, 22231, 22232, 22300, 22303, 22310, 22312, 32102, 32120, 32121, 33101, 33103, 40020, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 41405, 42202, 43100, 43109, 60010, 60030, 60031, 60040, 62022, 62029, 62100, 62101, 63102, 63201, 63202, 70010, 70012, 70020, 72020, 72021, 72024, 72106, 72320, 72410, 80020, 80021, 82021, 82030, 90010, 92011, 92012, 93101

ثبت دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Admin
21 فوریه 2023

ساعات فعالیت دانش آرتا

یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی 6 بعد از ظهر آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.
توجه داشته باشید موسسه در روزهای شنبه تعطیل می باشد.

×

 

به دانش آرتا خوش آمدید

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp