دعوتنامه استان بریتیش کلمبیا

اخبار مهاجرت

صدور دعوتنامه در برنامه های استانی بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در جدیدترین دعوتنامه در برنامه های مختلف استانی در تاریخ 11 فوریه ، تعداد 83 دعوتنامه صادر نمود. حداقل امتیاز در این دوره برای تمام برنامه های مختلف جهت دریافت اقامت دائم این استان 90 بوده است.