جدیدترین دعوتنامه منیتوبا

اخبار مهاجرت

استان منیتوبا در دوره 89 خود در تاریخ 7 می 2020 ، برای 124 متقاضی این استان به منظور دریافت اقامت دائم کانادا دعوتنامه صادر کرده است.

تعداد این دعوتنامه ها برای هر دسته به شرح ذیل می باشد:

کارگران ماهر در منیتوبا : 94 دعوتنامه (حداقل امتیاز 475)

کارگران ماهر در خارج از منیتوبا : 14 دعوتنامه (حداقل امتیاز 802)

برنامه تحصیلات بین المللی : 15 دعوتنامه

پروفایل های متقاضیان در داخل و خارج از کانادا براساس عواملی نظیر تحصیلات، سابقه کار، داشتن روابط در منیتوبا، میزان تسط بر زبان انگلیسی و غیره بررسی و رتبه بندی می شوند.

تعداد 14 دعوتنامه از دعوتنامه های صادر شده در این دوره انتخاب ها به متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری اختصاص داشته است.

دریافت مشاوره تخصصی