بریتیش کلمبیا

جدیدترین پذیرش استان بریتیش کلمبیا

اخبار مهاجرت

صدور دعوتنامه استانی بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در جدیدترین دوره پذیرش استانی  خود در تاریخ 23 ژوئن تعداد 87 دعوتنامه در بخش تکنولوژی برای متقاضیانی که دارای پیشنهاد شغلی بودند را صادر کرد.

حداقل امتیاز جهت دریافت دعوتنامه برای متقاضیان در این دوره 80 بوده است.