تغییرات سیستم اکسپرس انتری

مشاوره

تغییرات جدید در امتیاز بندی سیستم اکسپرس انتری

وزیر مهاجرت کانادا ،اعلام نمود، نامزدهای فرانسوی زبان با سطح معادل حداقل NCLC 7 یا B2 امتیاز اضافی بیشتری تحت سیستم اکسپرس انتری دریافت می کنند.

داوطلبان فرانسوی زبان با نمره آیلتس حداقل CLB4 یا کمتر و زبان فرانسه در حد B2 یا بالاتر اکنون 25 امتیاز اضافی دریافت میکنند این امتیاز تا قبل از این 15 بوده است و داوطلبان با نمره آیلتس حداقل CLB5 یا بیشتر و زبان فرانسه در حد B2 یا بالاتر اکنون 50 امتیاز اضافی برای مهارت های زبان خود دریافت می کنند، در مقابل امتیاز قبلی که 30 بوده است.

کانادا قصد دارد 4.4 درصد از مهاجران فرانسوی زبان را از خارج از کبک تا سال 2023 پذیرش کند. براساس یک خبر رسانه ای دولت، این ابتکار جدید را برای کمک به کانادا در رسیدن به این هدف انجام داده است.

مشاوره تخصصی