نظام رتبه بندی یورپ

مشاوره

دانشگاه های ایرانی در نظام رتبه بندی یورپ

یورپ URAP نظام رتبه بندی دانشگاهی است که بر موضوع کیفیت آکادمیک دانشگاه ها تاکید دارد. این نظام رتبه بندی در سال 2010 در ترکیه راه اندازی شد و به صورت سالانه 2 هزار دانشگاه را براساس معیارهای آکادمیک همچون مقالات، تعداد کل مدارک و همکاری های بین المللی رتبه بندی می کند.

13 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی کلی این نظام به شرح ذیل حضور دارند:

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه تبریز

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه یزد

دانشگاه علوم پزشکی ایران