آزمون تافل

اخبار مهاجرت

تغییرات در آزمون تافل 

بنابر اعلام سایت ETS ، از اول  آگوست 2019 آزمون تافل دستخوش تغییرات عمده ای می شود که بر اساس آن یک ساعت از آزمون کم خواهد شد.

تغییرات آزمون به شرح ذیل می باشد:

Reading ها از 14 سوال به 10 سوال کاهش پیدا کرده است که باعث کاهش زمان این بخش به میزان 6 تا 8 دقیقه خواهد شد.

در بخش Listening یک یا دو لچکر کمتر خواهد شد که این مسئله باعث کوتاه تر شدن زمان این بخش به میزان 29 تا 33 دقیقه می شود.

در بخش Speaking دو تست حذف خواهد شد و باعث کاهش زمان تا 3 دقیقه می شود.