اطلاعیه سازمان امور دانشجویان

اخبار مهاجرت

🔻 اطلاعیه جدید امور دانشجویان در خصوص تایید مدارک دانشجویان وزارت علوم جهت ترجمه رسمی🔻

🔘 بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم می رساند:

از روز شنبه مورخ 1398/01/24 افرادی که از طریق سامانه سجاد (portal.saorg.ir) جهت تایید مدارک خود برای ترجمه اقدام می نمایند و موفــق به دریافت کد صحت خواهند شد، دیگر نیازی به مراجعه حضوری و دریافت مهر و امضای اداره کل دانشجویان داخل جهت ترجمه ندارند.

لذا این افراد می توانند با در دست داشتن اصل مدارک و کد صحت صادر شده در سامانه، نسبت به ترجمه از طریق دفاتر دارالترجمه رسمی و دریافت تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه اقدام نمایند.