رتبه بندی دانشگاه های ایران

middleSection

وضعیت دانشگاه های ایران در رتبه بندی شانگهای

نظام رتبه بندی شانگهای یکی از معتبر ترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن به صورت سالانه منتشر می شود. رتبه بندی منتشر شده در سال 2019 ، 1000 دانشگاه را شامل می شود.

این نظام رتبه بندی بین المللی با معیارهایی نظیر کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیات علمی،نتایج پژوهشی و عملکرد سالانه ارزیابی می شود.

در این رتبه بندی دانشگاه هاروارد، استنفورد و کمبریج رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

وضعیت سالانه دانشگاه های ایران در رتبه بندی شانگهای:

📌 دانشگاه تهران

📌 دانشگاه صنعتی شریف

📌 دانشگاه علوم پزشکی تهران

📌 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

📌 دانشگاه تربیت مدرس

📌 دانشگاه فردوسی مشهد

📌 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

📌 دانشگاه نوشیروانی بابل

📌 دانشگاه علم و صنعت ایران

📌 دانشگاه صنعتی اصفهان

📌 دانشگاه شیراز

📌 دانشگاه تبریز