جزیره پرنس ادوارد

دعوتنامه جزیره پرنس ادوارد

اخبار مهاجرت

 صدور دعوتنامه پرنس ادوارد

جزیره پرنس ادوارد در اولین دوره صدور دعوتنامه استانی خود در سال 2020 در تاریخ 20 فوریه تعداد 153 دعوتنامه تحت برنامه های مهاجرتی این استان صادر کرد.

120 دعوتنامه صادر شده از طریق برنامه اکسپرس انتری می باشد که فرم های مربوطه به این استان را نیز تکمیل کرده بودند.