برنامه استان نوا اسکوشیا

اخبار مهاجرت

آغاز برنامه مهاجرتی جدید استان نوا اسکوشیا

استان نوا اسوکوشیا در کانادا برنامه مهاجرتی جدید 3 ساله ای را برای متقاضیان مهاجرت آغاز کرده است.براساس CIC News این مشاغل جز مشاغل پرتقاضا در بازار کار این استان هستند.

این پیشنهاد شغلی باید دائمی و از سوی کارفرما در استان نوا اسکوشیا باشد.

مشاغل در دو سطح مهارتی زیر قرار دارد

📌 خدمات بیماران، مراقبان بهداشتی و کمک پرستاران

📌 رانندگان کامیون (ویژه حمل و نقل)

شرایط موررد نیاز جهت اقدام برنامه استانی

✅ یکسال سابقه کار مرتبط

✅ محدوده سنی 21 تا 55 سال

✅ تسلط به زبان در سطح CLB4

✅ منابع مالی کافی جهت زندگی