قوانین جدید انگشت نگاری کانادا

topRightSection

قوانین انجام انگشت نگاری ویزای کانادا

مراکز درخواست ویزا (VAC)  در اروپا ، آفریقا و خاورمیانه از تاریخ 2 نوامبر 2019 خدمات و هزینه ها را تغییر می دهند.

مراکز ارایه خدمات درخواست ویزا و انگشت نگاری در سراسر جهان طبق قراردادی با دولت کانادا مشغول به ارائه خدمات درخواست ویزا و انگشت نگاری به عموم افراد هستند. این قرارداد در تاریخ 1 نوامبر 2019 به پایان می رسد و از تاریخ 2 نوامبر خدمات بر اساس قرارداد جدید و با اعمال تغییراتی اندک در نحوه خدمات و هزینه ها  انجام خواهد شد.
تا قبل از تاریخ 1 نوامبر 2019 می توانید طبق روال قبلی خدمات ویزا و انگشت نگاری را انجام دهید و نیازی به گرفتن وقت قبلی ندارید.
از تاریخ 2 نوامبر 2019 به بعد هزینه های قابل پرداخت جهت خدمات درخواست ویزا و انگشت نگاری افزایش خواهد یافت .
همچنین جهت مراجعه به مراکز انگشت نگاری نیاز به گرفتن وقت قبلی و هماهنگی خواهد بود.