یادگیری زبان آلمانی

دسته‌بندی نشده

زبان آلمانی

 

معرفی سطوح زبان آلمانی:

مقدماتیمیانیپیشرفته
A 1.1 و A 1.2 امتحان A1B 1.2C 1.1
A 2.1 و A 2.2 امتحان A2B 1.3C 1.2
B 1.1 امتحا ن ZDB 2.1C2
B 2.2
B 2.3

 

ASA