مشاغل استرالیا در بخش IT

اخبار مهاجرت

مشاغل پردرآمد استرالیا در حوزه IT

 

🔰 فهرستی از پر درآمدترین مشاغل استرالیا در سال 2019 به شرح زیر است:

🔸 مهندسی سیستم IT : میانگین حقوق سالانه 136.690 دلار

🔸 مدیریت مهندسی : میانگین حقوق سالانه 132.350 دلار

🔸 مدیریت IT : میانگین حقوق سالانه 125.660 دلار

🔸 مهندسی امنیت IT : میانگین حقوق سالانه 124.190 دلار

🔸 مدیریت تجزیه و تحلیل : 118.820 دلار