آلمان

تغییر تمکن مالی ویزای تحصیلی آلمان

اخبار مهاجرت

تغییر مقدار تمکن مالی روادید تحصیلی آلمان

بر طبق اعلام رسمی وزارت امور خارجه آلمان متقاضیانی که از ابتدای سال 2020 برای اخذ ویزای تحصیلی به سفارت آلمان مراجعه می کنند، می بایست تمکن مالی به مبلغ 10236 یورو به سفارت ارائه دهند.

این درحالی است که متقاضیان تا قبل از این تاریخ مشمول افزایش نرخ نخواهند بود، و مبلغ قابل ارائه آنها به سفارت همان میزان 8640 یورو می باشد.