info@artaapplyabroad.com

PHONE

02128421819

09910026784

artaapply

artaapplyabroad

پیگیری پرونده

صدور دعوتنامه اکسپرس اینتری

عنوان را به انگلیسی وارد کنید
0 دیدگاه
موضوع این نوشته را وارد کنید
اکسپرس اینتری

📌 5000 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 472 به به بالا در دوره 167 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 18 نوامبر صادر شد. (جدید)

📌 4500 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 478 به به بالا در دوره 166 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 5 نوامبر صادر شد.

📌 4500 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 471 به به بالا در دوره 165 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 14 اکتبر صادر شد.

📌 4200 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 471 به به بالا در دوره 164 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 30 سپتامبر صادر شد.

📌 4200 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 472 به به بالا در دوره 163 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 16 سپتامبر صادر شد.

📌 4200 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 475 به بالا در دوره 162 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 2 سپتامبر صادر شد.

📌 3300 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 454 به بالا در دوره 161 برای متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی در تاریخ 20 آگوست صادر شد.

📌 600 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 771 به بالا در دوره 160 برای متقاضیان دارای تاییدیه استانی در تاریخ 19 آگوست صادر شد.

📌 250 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 415 به بالا در دوره 159 برای متقاضیان در برنامه Skilled Trades در تاریخ 6 آگوست صادر شد.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 476 به بالا در دوره 158 در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 5 آگوست صادر شد.

📌 3343 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 445 به بالا در دوره 157 برای افرادی که دارای سابقه کار کانادایی می باشند در تاریح 23 جولای صادر شد.

📌 557 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 687 به بالا در دوره 156 در برنامه انتخاب استانی (PNP) در تاریخ 22 جولای صادر شد.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 478 به بالا در دوره 155 در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 8 جولای صادر شد.

📌 3559 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 437 به بالا در دوره 152 اکسپرس انتری در تاریخ 11 ژوئن صادر شد.

📌 341 دعوتنامه برای افراد دارای حداقل 743 امتیاز در دوره 151 مخصوص برنامه های استانی در تاریخ 10 ژوئن صادر شد.

📌 3515 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 440 به بالا در دوره 150 اکسپرس انتری در تاریخ 28 می صادر شد.

📌 385 دعوتنامه برای افراد دارای 757 امتیاز به بالا در دوره 149 به بالا مخصوص برنامه های نامزد استانی در تاریخ 27 می صادر شد.

📌 3371 دعوتنامه برای افراد دارای 447 امتیاز به بالا در دوره 148 به بالا در تاریخ 15 می صادر شد

📌 529 دعوتنامه برای افراد دارای 718 امتیاز به بالا در دوره 147 به بالا مخصوص برنامه های نامزد استانی در تاریخ 13 می صادر شد.

📌 3311 دعوتنامه برای افراد دارای 452 امتیاز به بالا در دوره 146 به بالا در تاریخ 1 می صادر شد.

📌 589 دعوتنامه برای افراد متقاضی در برنامه های استانی با امتیاز 692 به بالا در دوره 145 در تاریخ 29 آپریل صادر شد.

📌 3782 دعوتنامه برای افراد دارای حداقل 455 امتیاز به بالا در دوره 144 اکسپرس انتری در تاریخ 16 اپریل صادر شد.

📌 118 دعوتنامه برای افراد متقاضی دارای تاییدیه استانی با حداقل امتیاز 808 به بالا در دوره 143 در تاریخ 15 آپریل صادر شد.

📌 3294 دعوتنامه برای افراد دارای 464 امتیاز به بالا در دوره 142 به بالا در تاریخ 9 آپریل صادر شد.

📌 606 دعوتنامه برای افراد متقاضی در برنامه های استانی با امتیاز 698 به بالا در دوره 141 در تاریخ 9 آپریل صادر شد.

📌 3232 دعوتنامه برای افراد دارای 467 امتیاز به بالا در دوره 140 به فاصله 5 روز از دوره قبلی در تاریخ 23 مارچ صادر شد.

📌 دوره 139 اکسپرس انتری 668 دعوتنامه فقط مختص برنامه های استانی در تاریخ 18 مارچ 2020 با حداقل 720 امتیاز صادر شده است.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد دارای 471 امتیاز به بالا در دوره 138 اکسپرس انتری در تاریخ 4 مارچ صادر شد.

📌 4500 دعوتنامه برای افراد دارای 470 امتیاز به بالا در دوره 137 اکسپرس انتری در تاریخ 19  فوریه 2020 صادر شد.

📌 3500 دعوتنامه برای افراد دارای 472 امتیاز به بالا در دوره 136 اکسپرس انتری در تاریخ 5 فوریه 2020 صادر شد.

📌 3400 دعوتنامه برای افراد دارای 471 امتیاز به بالا در دوره 135 اکسپرس انتری در تاریخ 22 ژانویه 2020 صادر شد.

📌 3400 دعوتنامه برای افراد دارای 473 امتیاز به بالا در دوره 134 اکسپرس انتری در تاریخ 8 ژانویه 2020 صادر شد.

📌 3200 دعوتنامه برای افراد دارای 469 امتیاز به بالا در دوره 133 اکسپرس انتری در تاریخ 19 دسامبر صادر شد.

📌 3200 دعوتنامه برای افراد دارای 472 امتیاز به بالا در دوره 132 اکسپرس انتری در تاریخ 11 دسامبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 471 امتیاز به بالا در دوره 131 اکسپرس انتری در تاریخ 21 نوامبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 472 امتیاز به بالا در دوره 130 اکسپرس انتری در تاریخ 13 نوامبر صادر شد.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد دارای 475 امتیاز به بالا در دوره 129 اکسپرس انتری در تاریخ 30 اکتبر صادر شد.

📌 500 دعوتنامه دوره Skill Trade برای افراد دارای 357 امتیاز به بالا در دوره 128 اکسپرس اینتری در تاریخ 16 اکتبر صادر شد.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد دارای 464 امتیاز به بالا در دوره 127 اکسپرس انتری در تاریخ 2 اکتبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 462 امتیاز به بالا در دوره 126 اکسپرس انتری در تاریخ 18 سپتامبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 463 امتیاز به بالا در دوره 125 اکسپرس انتری در تاریخ 4 سپتامبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 457 امتیاز به بالا در دوره 124 اکسپرس انتری در تاریخ 24 آگوست صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 466 امتیاز به بالا در دوره 123 اکسپرس اینتری در تاریخ 12 آگوست صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 459 امتیاز به بالا در دوره 122 اکسپس اینتری در تاریخ 24 جولای صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 460 امتیاز به بالا در دوره 121 اکسپرس اینتری در تاریخ 10 جولای صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 462 امتیاز به بالا در دوره 120 اکسپرس اینتری در تاریخ 26 ژوئن صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 465 امتیاز به بالا در دوره 119 اکسپرس اینتری در تاریخ 12 ژوئن صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 470 امتیاز به بالا در دوره 118 اکسپرس اینتری در تاریخ 29 می صادر شد.

📌 500 دعوتنامه دوره Skill Trade برای افراد دارای 332 امتیاز به بالا در دوره 117 اکسپرس اینتری در تاریخ 15 می صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 450 امتیاز به بالا در دوره 116 اکسپری اینتری در تاریخ 2 می صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 451 امتیاز به بالا در دوره 115 اکسپرس اینتری در تاریخ 17 آپریل صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 451 امتیاز به بالا در دوره 114 اکسپرس اینتری در تاریخ 3 آپریل صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 452 امتیاز به بالا در دوره 113 اکسپرس اینتری در تاریخ 20 مارس صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 454 امتیاز به بالا در دوره 112 اکسپرس اینتری در تاریخ 6 مارس صادر شد.

ثبت دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Admin
08 آوریل 2019

ساعات فعالیت دانش آرتا

یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی 6 بعد از ظهر آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.
توجه داشته باشید موسسه در روزهای شنبه تعطیل می باشد.

×

 

به دانش آرتا خوش آمدید

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp