Express Entry

صدور دعوتنامه اکسپرس اینتری

اکسپرس انتری

📌 5000 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 472 به به بالا در دوره 167 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 18 نوامبر صادر شد. (جدید)

📌 4500 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 478 به به بالا در دوره 166 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 5 نوامبر صادر شد.

📌 4500 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 471 به به بالا در دوره 165 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 14 اکتبر صادر شد.

📌 4200 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 471 به به بالا در دوره 164 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 30 سپتامبر صادر شد.

📌 4200 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 472 به به بالا در دوره 163 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 16 سپتامبر صادر شد.

📌 4200 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 475 به بالا در دوره 162 برای متقاضیان در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 2 سپتامبر صادر شد.

📌 3300 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 454 به بالا در دوره 161 برای متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی در تاریخ 20 آگوست صادر شد.

📌 600 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 771 به بالا در دوره 160 برای متقاضیان دارای تاییدیه استانی در تاریخ 19 آگوست صادر شد.

📌 250 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 415 به بالا در دوره 159 برای متقاضیان در برنامه Skilled Trades در تاریخ 6 آگوست صادر شد.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 476 به بالا در دوره 158 در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 5 آگوست صادر شد.

📌 3343 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 445 به بالا در دوره 157 برای افرادی که دارای سابقه کار کانادایی می باشند در تاریح 23 جولای صادر شد.

📌 557 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 687 به بالا در دوره 156 در برنامه انتخاب استانی (PNP) در تاریخ 22 جولای صادر شد.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 478 به بالا در دوره 155 در تمامی برنامه های اکسپرس انتری در تاریخ 8 جولای صادر شد.

📌 3559 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 437 به بالا در دوره 152 اکسپرس انتری در تاریخ 11 ژوئن صادر شد.

📌 341 دعوتنامه برای افراد دارای حداقل 743 امتیاز در دوره 151 مخصوص برنامه های استانی در تاریخ 10 ژوئن صادر شد.

📌 3515 دعوتنامه برای افراد با حداقل امتیاز 440 به بالا در دوره 150 اکسپرس انتری در تاریخ 28 می صادر شد.

📌 385 دعوتنامه برای افراد دارای 757 امتیاز به بالا در دوره 149 به بالا مخصوص برنامه های نامزد استانی در تاریخ 27 می صادر شد.

📌 3371 دعوتنامه برای افراد دارای 447 امتیاز به بالا در دوره 148 به بالا در تاریخ 15 می صادر شد

📌 529 دعوتنامه برای افراد دارای 718 امتیاز به بالا در دوره 147 به بالا مخصوص برنامه های نامزد استانی در تاریخ 13 می صادر شد.

📌 3311 دعوتنامه برای افراد دارای 452 امتیاز به بالا در دوره 146 به بالا در تاریخ 1 می صادر شد.

📌 589 دعوتنامه برای افراد متقاضی در برنامه های استانی با امتیاز 692 به بالا در دوره 145 در تاریخ 29 آپریل صادر شد.

📌 3782 دعوتنامه برای افراد دارای حداقل 455 امتیاز به بالا در دوره 144 اکسپرس انتری در تاریخ 16 اپریل صادر شد.

📌 118 دعوتنامه برای افراد متقاضی دارای تاییدیه استانی با حداقل امتیاز 808 به بالا در دوره 143 در تاریخ 15 آپریل صادر شد.

📌 3294 دعوتنامه برای افراد دارای 464 امتیاز به بالا در دوره 142 به بالا در تاریخ 9 آپریل صادر شد.

📌 606 دعوتنامه برای افراد متقاضی در برنامه های استانی با امتیاز 698 به بالا در دوره 141 در تاریخ 9 آپریل صادر شد.

📌 3232 دعوتنامه برای افراد دارای 467 امتیاز به بالا در دوره 140 به فاصله 5 روز از دوره قبلی در تاریخ 23 مارچ صادر شد.

📌 دوره 139 اکسپرس انتری 668 دعوتنامه فقط مختص برنامه های استانی در تاریخ 18 مارچ 2020 با حداقل 720 امتیاز صادر شده است.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد دارای 471 امتیاز به بالا در دوره 138 اکسپرس انتری در تاریخ 4 مارچ صادر شد.

📌 4500 دعوتنامه برای افراد دارای 470 امتیاز به بالا در دوره 137 اکسپرس انتری در تاریخ 19  فوریه 2020 صادر شد.

📌 3500 دعوتنامه برای افراد دارای 472 امتیاز به بالا در دوره 136 اکسپرس انتری در تاریخ 5 فوریه 2020 صادر شد.

📌 3400 دعوتنامه برای افراد دارای 471 امتیاز به بالا در دوره 135 اکسپرس انتری در تاریخ 22 ژانویه 2020 صادر شد.

📌 3400 دعوتنامه برای افراد دارای 473 امتیاز به بالا در دوره 134 اکسپرس انتری در تاریخ 8 ژانویه 2020 صادر شد.

📌 3200 دعوتنامه برای افراد دارای 469 امتیاز به بالا در دوره 133 اکسپرس انتری در تاریخ 19 دسامبر صادر شد.

📌 3200 دعوتنامه برای افراد دارای 472 امتیاز به بالا در دوره 132 اکسپرس انتری در تاریخ 11 دسامبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 471 امتیاز به بالا در دوره 131 اکسپرس انتری در تاریخ 21 نوامبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 472 امتیاز به بالا در دوره 130 اکسپرس انتری در تاریخ 13 نوامبر صادر شد.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد دارای 475 امتیاز به بالا در دوره 129 اکسپرس انتری در تاریخ 30 اکتبر صادر شد.

📌 500 دعوتنامه دوره Skill Trade برای افراد دارای 357 امتیاز به بالا در دوره 128 اکسپرس اینتری در تاریخ 16 اکتبر صادر شد.

📌 3900 دعوتنامه برای افراد دارای 464 امتیاز به بالا در دوره 127 اکسپرس انتری در تاریخ 2 اکتبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 462 امتیاز به بالا در دوره 126 اکسپرس انتری در تاریخ 18 سپتامبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 463 امتیاز به بالا در دوره 125 اکسپرس انتری در تاریخ 4 سپتامبر صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 457 امتیاز به بالا در دوره 124 اکسپرس انتری در تاریخ 24 آگوست صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 466 امتیاز به بالا در دوره 123 اکسپرس اینتری در تاریخ 12 آگوست صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 459 امتیاز به بالا در دوره 122 اکسپس اینتری در تاریخ 24 جولای صادر شد.

📌 3600 دعوتنامه برای افراد دارای 460 امتیاز به بالا در دوره 121 اکسپرس اینتری در تاریخ 10 جولای صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 462 امتیاز به بالا در دوره 120 اکسپرس اینتری در تاریخ 26 ژوئن صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 465 امتیاز به بالا در دوره 119 اکسپرس اینتری در تاریخ 12 ژوئن صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 470 امتیاز به بالا در دوره 118 اکسپرس اینتری در تاریخ 29 می صادر شد.

📌 500 دعوتنامه دوره Skill Trade برای افراد دارای 332 امتیاز به بالا در دوره 117 اکسپرس اینتری در تاریخ 15 می صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 450 امتیاز به بالا در دوره 116 اکسپری اینتری در تاریخ 2 می صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 451 امتیاز به بالا در دوره 115 اکسپرس اینتری در تاریخ 17 آپریل صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 451 امتیاز به بالا در دوره 114 اکسپرس اینتری در تاریخ 3 آپریل صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 452 امتیاز به بالا در دوره 113 اکسپرس اینتری در تاریخ 20 مارس صادر شد.

📌 3350 دعوتنامه برای افراد دارای 454 امتیاز به بالا در دوره 112 اکسپرس اینتری در تاریخ 6 مارس صادر شد.

Admin
08 آوریل 2019

صفحات اجتماعی آرتا دانش

ساعات فعالیت دانش آرتا

یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی 6 بعد از ظهر آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.
توجه داشته باشید موسسه در روزهای شنبه تعطیل می باشد.

مطالب مرتبط

Admin

ثبت نام ارز دانشجویی

دیدگاه‌ها برای ثبت نام ارز دانشجویی بسته هستند
20 مه 2019
Canada Express Entry
موضوع این نوشته را وارد کنید
میلاد یوسفی

درهای تازه مهاجرت با اکسپرس اینتری کانادا

دیدگاه‌ها برای درهای تازه مهاجرت با اکسپرس اینتری کانادا بسته هستند
17 جولای 2022
Admin

استرالیا برترین کشور در امنیت زنان

دیدگاه‌ها برای استرالیا برترین کشور در امنیت زنان بسته هستند
11 آوریل 2019
بریتیش کلمبیا
Admin

جدیدترین پذیرش استان بریتیش کلمبیا

دیدگاه‌ها برای جدیدترین پذیرش استان بریتیش کلمبیا بسته هستند
06 آگوست 2019

درخواست مشاوره رایگان

کارشناسان دانش آرتا در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

از صبوری شما سپاسگزاریم.

شماره تماس : 02128421819