تسهیلات ارزی برای دانشجویان پزشکی

اخبار مهاجرت

سامانه تسهیلات ارزی برای دانشجویان پزشکی گشایش یافت

سامانه تسهیلات ارزی برای دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در خارج از کشور گشایش یافت. دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات ارزی نیمسال 98-97 در خارج از کشور می توانند به سامانه تسهیلات ارزی براساس بخشنامه مراجعه کنند. این سامانه از تاریخ 30 اردیبهشت 98 برای متقاضیان باز شده است.

براساس بخشنامه مورخ 9 مهر 97 بانک مرکزی، دریافت ارز به نرخ بازار خواهد بود.

تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل و یا دارای پذیرش جهت ادامه تحصیل در خارج از کشو برای استفاده از هر گونه تسهیلات ارزی و غیر ارزی موظف هستند در ان سامانه ثبت نام کنند.

1 thought on “تسهیلات ارزی برای دانشجویان پزشکی

Comments are closed.