افزایش رشد جمعیت کانادا

اخبار مهاجرت

بیش از نیمی از رشد جمعیت کانادا در سال 2018 را مهاجران تشکیل داده اند

گزارش آماری جدید نشان می دهد که چگونه مهاجرت به کانادا نقش اصلی رشد جمعیت را ایفا می کند. در سال 2018 جمعیت کانادا بیش از نیم میلیون نفر رشد داشته است.

با آغاز سال 2019 جمعیت کانادا به 37 میلیون نفر رسیده است که نشان دهنده رشد مهاجران جدید در مقایسه با سه ماهه آخر سال 2018 می باشد.