پردرآمد ترین مشاغل کانادا

اخبار مهاجرت

پردرآمد ترین مشاغل کانادا در سال 2019

 

📍 پرستار : حقوق سالانه 45 تا 145 هزار دلار

📍 مهندس نرم افزار : حقوق سالانه 48 تا 153 هزار دلار

📍 مدیر امور مشتریان : حقوق سالانه 57 تا 101 هزار دلار

📍 استاد دانشگاه : حقوق سالانه 29 تا 215 هزار دلار

📍 متخصص بیهوشی : حقوق سالانه 109 تا 580 هزار دلار

📍 حسابدار حرفه ای : حقوق سالانه 42 تا 103 هزار دلار

📍 مدیر پروژه های مهندسی : حقوق سالانه 58 تا 122 هزار دلار

📍 مهندس هوا و فضا : حقوق سالانه 40 تا 110 هزار دلار