کانادا رتبه اول در رفاه جهانی

اخبار مهاجرت

کسب رتبه نخست کانادا در رفاه جهانی

شاخص رفاه لگاتوم ارائه دهنده گزارشات از سطح رفاه هر کشور می باشد که به صورت سالانه تهیه می شود. این شاخص کشورها را در طیف های مختلفی از جمله اقتصاد، آموزش، بهداشت و امنیت ارزیابی می کند.

براین اساس کشور کانادا در رتبه اول جهانی از نظر آزادی های فردی قرار دارد. کانادا از سال 2007 در این جایگاه قرار دارد که نشان می دهد در زمینه  رفاه به طور مداوم یکی از بهترین کشورهای جهان می باشد.