وثیقه مشمولان سربازی

اخبار مهاجرت

اعلام میزان وثیقه سفرهای مورد استفاده مشمولان نظام وظفیه

🔹 سفرهای علمی : 80 ميليون ریال وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی. (سفرهای مطالعاتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز به عنوان سفرعلمی تلقی می گردد.)

🔹 سفر جهت ادامه تحصیل (معافیت تحصیلی خارج از کشور):200 میلیون ریال وجه نقد

🔹 سفر سیاحتی (غیرزیارتی ، غیرعلمی) : 150 میلیون ریال وجه نقد

🔹 سفرهای زيارتی عراق وعربستان : 30 میلیون ریال وجه نقد.

🔹 سفر دوره های مشترک : 150 میلیون ریال وجه نقد

🔹 سفرهای ورزشی : 150 میلیون ریال وجه نقد