تغییر در ویزاهای مهارت استرالیا

اخبار مهاجرت

تغییرات در ویزاهای مهارت و تخصص استرالیا

قانون جدید در تاریخ 9 آوریل 2019 اعلام شد که باعث تعییراتی در ویزاهای مهارت و تخصص خواهد شد.
این قانون جدید از تاریخ 16نوامبر 2019 فعال خواهد شد و ویزای شماره 491 را جایگزین ویزای شماره 489 خواهد کرد. این ویزا جز ویزاهای تحت سیستم امتیاز بندی خواهد بود.

همچنین در سیستم امتیاز بندی تغییراتی اعلام شده است. امتیازات جدیدی برای متقاضیان مجرد در نظر گرفته شده است که به این متقاضیان اجازه می‌دهد 10 امتیاز بیشتر دریافت کنند.
امتیازات همسر برای متقاضیان ویزاهای مهارت و تخصص تغییر خواهد کرد. به این صورت که همسران این متقاضیان می‌توانند تا ۱۵ امتیاز در سیستم امتیازبندی جدید دریافت کنند.