ویزای موقت استرالیا

اخبار مهاجرت

تمدید ویزای موقت استرالیا به صورت 3 و 5 سال

تقریبا 6 ماه قبل از انقضای اعتبار ویزای موقت میتوان اقدام به درخواست ویزای جدید 3 تا 5 ساله نمود. اخیرا مشاهده شده که اعطای ویزای جدید می تواند حتی تا یکسال طول بکشد. اگر ویزای جدید تا قبل از پایان اعتبار ویزای کنونی صادر نشد، اعتبار ویزای کنونی به صورت خودکار تحت عنوان “نامعین” ادامه می یابد تا زمانی که ویزای جدید صادر شود.

تا زمانی که ویزای جدید صادر نشده باشد حق کار، اقامت و بهره مندی از خدمات پزشکی را خواهید داشت. در این مدت حتی در صورت دریافت اجازه سفر به خارج از استرالیا سفر نکنید.

اگر زمانی که در خارج از استرالیا هستید، به هر دلیلی درخواست ویزای جدید شما قبول نشود امکان برگشت به استرالیا را نخواهید داشت.