رتبه بندی نظام کیو اس

مشاوره

نظام رتبه بندی کیو.اس به صورت سالانه لیستی براساس 5 شاخص کیفی و کمی شامل شهرت علمی دانشگاه ، شهرت در بازار کار، نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی و نسبت دانشجویان بین المللی سنجیده و اعلام می گردد.

براساس این نظام رتبه بندی وضعیت دانشگاه های ایرانی به شرح ذیل می باشد:

دانشگاه صنعتی شریف رتبه 432

دانشگاه ضنعتی امیرکبیر رتبه 498

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 601

دانشگاه تهران رتبه 701

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شیراز رتبه 801