دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی

اخبار مهاجرت

معاون همکاری های علمی و سازمان های تخصصی وزارت علوم از برگزاری حدود 50 دوره مشترک با دانشگاه های خارجی خبر داد و اعلام نمود در سال جدید برگزاری این دوره ها افزایش خواهد یافت.

 

وی افزود یکی از برنامه هایی که در سال جدید توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم ادامه می یابد، برقراری ارتباط با کشورهای مختلف است.

 

از برنامه های دیگر در سال 98 برنامه ریزی جهت تولید مقالات علمی مشترک بیشتر است. یکی از روش های رده بندی دانشگاه ها، تعداد مقالاتی است که یک کشور با اساتید کشورهای خارجی دارد.