دانشگاه های ایرانی در جمع برترین ها

دانشگاه های ایرانی در جمع برترین ها

مشاوره

براساس رتبه بندی موضوعی تایمز چهار دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه های برتر دنیا در گروه تجارت و اقتصاد قرار گرفتند. به گزارش پایگاه مهر، رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با چهار موضوع علوم اجتماعی، تجارت و اقتصاد، آموزش و حقوق منتشر شده است.

دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی 2020 تایمز

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه جهانی 251

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه جهانی 301

دانشگاه تهران رتبه جهانی 301

دانشگاه اصفهان رتبه جهانی 500